js 基础知识点总结

label 标签

定位符,用于跳转到程序的任意位置;
标签可以是任意的标识符,但不能是保留字;
标签可以跟 breakcontinue 配合,用于多层循环的跳出;

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
top:
for (var i = 0; i < 3; i++){
for (var j = 0; j < 3; j++){
if (i === 1 && j === 1) break top;
console.log('i=' + i + ', j=' + j);
}
}
// i=0, j=0
// i=0, j=1
// i=0, j=2
// i=1, j=0

foo: {
console.log(1);
break foo;
console.log('本行不会输出');
}
console.log(2);
// 1
// 2

参考链接